دلایل کار نکردن لباسشویی

دلایل مهم روشن نشدن ماشین لباسشویی

 دلایل مهم روشن نشدن ماشین لباسشویی:

 

برای عیب یابی ماشین لباسشویی اتوماتیک و برطرف کردن آن ها، از جمله روشن نشدن ماشین لباسشویی نیاز است دانش کافی درمورد نحوه عملکرد لباسشویی و همچنین اجزا مختلف آن داشته باشید. در غیر این صورت به هیچ وجه توصیه نمی کنیم لباسشویی را باز کنید و به عیب یابی ماشین لباسشویی اتوماتیک آن بپردازید. زیرا نه تنها ممکن است مشکل را بزرگتر کنید بلکه امکان دارد به خودتان هم اسیب برسانید.

در صورتی که با ایرادی مواجه شدید که هیچ دانشی در مورد عیب یابی و برطرف کردن آن نداشتید، می توانید با مرکز تخصصی تعمیر ماشین لباسشویی تماس بگیرید و یا به صورت آنلاین از طریق پرکردن فرم ثبت سفارش، درخواست تعمیر خود را ارسال کنید تا در کوتاه ترین زمان ممکن به مشکل شما رسیدگی کنیم.

از دلایلی که باعث روشن نشدن لباسشویی می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 
  1. ساده ترین موردی که میتوان به آن اشاره کرد این است که ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق ﻧﺪارد.

رفع عیب 

 

ﺑﻪ ﮐﻤﮏ فاز‌متر ﭘﺮﯾﺰ را موردبررسی ﻗﺮار داده و اﮔﺮ دلیل روشن نشدن ماشین لباسشویی از ﭘﺮﯾﺰ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

  1. دوﺷﺎﺧﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞ راﺑﻂ ﻣﻌﯿﻮب ﺷﺪه است

 رفع عیب

 

درحالی‌که دوﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ، رﺳﯿﺪن ﺑﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺗﻮﺳﻂ ولت‌متر بررسی ﮐﻨﯿﺪ.اﮔﺮ ﺑﺮق از ﭘﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ نمی‌رسد، اﺑﺘﺪا دوشاخه را بازنموده، اﮔﺮ اﺗﺼﺎﻻت در دوشاخه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ،ﮐﺎﺑﻞ راﺑﻂ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

  1. رابط‌های ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﻗﻄﻊ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺧﺮاب اﺳﺖ.

دلیل روشن نشدن ماشین لباسشویی

رفع عیب روشن نشدن ماشین لباسشویی

 

برای یافتن مشکل روشن نشدن ماشین لباسشویی به دلیل مشکلات مربوط به میکروسوئیچ ها، سیم‌های راﺑﻄﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎﯾﻤﺮ به‌طرف درب (ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ) رﻓﺘﻪ و مجدداً بازگشته را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و درحالی‌که درب کاملاً ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ دو ﺳﯿﻢ را ﺑﻪ اﻫﻢ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺳﺎزﯾﺪ.اﮔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻣﻨﺤﺮف می‌شود و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ را از ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮارش ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و به‌وسیله اهم‌متر آن را ﺗﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﮔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ، ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ سیم‌های راﺑﻄﺶ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ روﺷﻦ ﺷﻮد.

ﺗﺬﮐﺮ:

در اﮐﺜﺮ ماشین‌ها، ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ مستقیماً ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ماشین‌ها ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺑﺮوﯾﺪ. اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ماشین‌ها ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺮدش ﺑﺮق ﻣﺬﮐﻮر، از ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﻧﯿﺰ ﻓﺎز برمی‌گردد ﺗﺎ ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ روﺷﻦ ﺷﻮد. ﻋﻠﺖ ۵ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ماشین‌ها می‌تواند موردبررسی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

  1. مجموعه کلید خراب است .

 رفع عیب

 

وقتی برد لباسشویی می سوزد باید به طور کل برد فرمان آن را تعویض نمود.

اگر مشکل روشن نشدن ماشین لباسشویی به دلیل خرابی برد لباسشویی باشد، برای تعویض برد لباسشویی باید از مهارت و دانش تعمیراتی برخورددار بود که کارشناسان ما در البرزبان می توانند در این حوزه به شما کمک کنند.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.